กลับไปยัง : นรด. / ศศท. / รร.รด.ศศท.

   ผลการสอบภาคทฤษฎี นศท.(ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ 3-5 (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2561   

การปฏิบัติของ นศท.
ข้อเน้นย้ำ การปฏิบัติของ นศท.(ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ 3 - 5 (ส่วนกลาง)
เพื่อเข้าสอบแก้ตัวภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2561
นศท.ที่มีรายชื่อสอบแก้ตัวภาคทฤษฎี ให้เตรียมความพร้อมในการเข้าสอบ ดังนี้
1. ตรวจสอบ วันสอบ/รอบสอบ/ห้องสอบ/สถานที่รวมพลและห้องสอบ ให้เรียบร้อย
2. กำหนดสอบแก้ตัวดังนี้
2.1 นศท.(ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ 4 ส่วนกลาง
กำหนดสอบวันจันทร์ที่ 17 ธ.ค.61
สถานที่สอบรร.รด.ศศท.
รอบสอบรอบเช้า (0745 – 1200)
สถานที่/เวลารวมพลลานวรรณสมิต (โดม) เวลา 0745
2.2 นศท.(ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ 3 และ 5 (ส่วนกลาง)
กำหนดสอบวันพุธที่ 19 ธ.ค.61 และวันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค.61
สถานที่สอบรร.รด.ศศท.
รอบสอบวันละ 2 รอบ (นศท.ต้องตรวจสอบรอบการสอบแก้ตัวของตนเองให้ถูกต้องก่อนเข้าสอบ)
สถานที่/เวลารวมพลลานวรรณสมิต (โดม) เวลาดังนี้
: รอบเช้า รวมพลเวลา 0745
: รอบบ่าย รวมพลเวลา 1245
3. ขอให้ นศท. เข้าสอบให้ตรงตามรอบสอบ/ห้องสอบ และเวลาที่กำหนด
4. นศท.ต้องตัดผมและแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด หากไม่ถูกต้องจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบจะมีผลการสอบเป็น "ตก" ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกภาคสนาม และไม่ได้รับการเลื่อนชั้นปี
5. ใช้ดินสอ 2B ในการแรเงากระดาษคำตอบ และใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือดำในการเขียนข้อมูลส่วนบุคคล
6. นำบัตรประจำตัว นศท., บัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่ หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้มาแสดงเพื่อเข้าสอบ
7. ลงลายมือชื่อในบัญชีเซ็นชื่อให้ถูกต้องและเรียบร้อย
8. หาก นศท.ขาดสอบแก้ตัวหรือสอบแก้ตัวแล้วได้คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกภาคสนาม และมีผลการฝึกวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2561 เป็น "ตก" ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นปี
วันสอบแก้ตัว
 วันสอบแก้ตัว  นศท.
วันจันทร์ที่ 17 ธ.ค.61รอบเช้า : นศท.(ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ 4
วันพุธที่ 19 ธ.ค.61รอบเช้า : นศท. (ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ 3 และ 5
รอบบ่าย : นศท.(ชาย) ชั้นปีที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค.61รอบเช้า/รอบบ่าย : นศท.(ชาย) ชั้นปีที่ 3


   [ ดาวน์โหลด บัญชีรายชื่อ นศท. ที่ต้องเข้าสอบแก้ตัวภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2561 ]   * ค้นหาผลการสอบภาคทฤษฎี นศท. (ชาย,หญิง) เฉพาะ ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 5 ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 *
กรุณาใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา
กรณีค้นหาเป็นบุคคล
  เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ของ นศท. :
กรณีค้นหาทั้งสถานศึกษา
รหัสสถานศึกษาฯ : ชั้นปีที่ : เพศ : ผลการสอบ :


กรุณาใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา

สถานที่สอบแก้ตัว : รร.รด.ศศท.