กลับไปยัง : นรด. / ศศท. / รร.รด.ศศท.

   การสอบแก้ตัวภาคทฤษฎี นศท.(ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ 3 และ 5 (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีการศึกษา 2560   

การปฏิบัติของ นศท.
ข้อเน้นย้ำ การปฏิบัติของ นศท.(ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ 3 และ 5 (ส่วนภูมิภาค)
เพื่อเข้าสอบแก้ตัวภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2560
นศท.ที่มีรายชื่อสอบแก้ตัวภาคทฤษฎี ให้เตรียมความพร้อมในการเข้าสอบ ดังนี้
1. ตรวจสอบ วันและเวลาสอบแก้ตัว กับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษา หรือศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ที่ตนสังกัดให้เรียบร้อย
2. กำหนดสอบแก้ตัวดังนี้
กำหนดสอบห้วงวันที่ 13 – 15 ธ.ค.60
สถานที่สอบตามที่ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. กำหนด
3. ขอให้ นศท. เข้าสอบให้ตรงตามวันเวลาที่กำหนด
4. ใช้ดินสอ 2B ในการแรเงากระดาษคำตอบ
5. ใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือดำในการเขียนข้อมูลส่วนบุคคล
6. นำบัตรประจำตัว นศท., บัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่ หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้มาแสดงเพื่อเข้าสอบ
7. ลงลายมือชื่อในบัญชีเซ็นชื่อให้ถูกต้องและเรียบร้อย
8. แต่งกาย ชุด นศท. เข้าสอบเท่านั้น
9. ทรงผมต้องถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด

หมายเหตุ
: กรณีไม่สามารถเข้าสอบได้ตามรอบหรือวันที่กำหนด ขอให้ประสานการปฏิบัติกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก เพื่อดำเนินการต่อไป

[ ดาวน์โหลด บัญชีรายชื่อสอบแก้ตัวภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3-5 ส่วนกลาง และ นศท.ชั้นปีที่ 3 และ 5 ส่วนภูมิภาค (แยกตาม มทบ.) ประจำปีการศึกษา 2560 ]

* ค้นหา นศท.ที่มีรายชื่อสอบแก้ตัวภาคทฤษฎี นศท.(ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ 3 และ 5 ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2560 *
กรุณาใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา
   ชื่อ หรือ ชื่อสกุล : สถานศึกษาฯ : ชั้นปีที่ : เพศ :


กรุณาใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา

สถานที่สอบ : ตามที่ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก กำหนด