กลับไปยัง : นรด. / ศสร. / รร.รด.ศสร.

   การสอบซ่อมภาคทฤษฎี นศท.(ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ 3-5 ส่วนกลาง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559   

• การสอบซ่อมภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2 (โดยวิธีปฏิบัติ) เป็นการสอบสำหรับ นศท.ที่สอบซ่อมภาคทฤษฎี (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 14-16 ธ.ค.59 เรียบร้อยแล้วและมีผลคะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด (ต่ำกว่าร้อยละ 50) • หาก นศท.รายใดมิได้เข้าสอบซ่อม (ครั้งที่ 1) ตามห้วงเวลาดังกล่าวในข้างต้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบซ่อม (ครั้งที่ 2) และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2559
  กำหนดการรายงานตัว 
• วันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค.59
- นศท.(ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ 3
รายงานตัวเวลา 0745 ณ ลานวรรณสมิต รร.รด.ศสร.
• วันศุกร์ที่ 23 ธ.ค.59
- นศท.(ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ 4-5
รายงานตัวเวลา 0745 ณ ลานวรรณสมิต รร.รด.ศสร.
*** ขอให้ ผกท./ นศท. ตรวจสอบวันรายงานตัวและหมายเลขชุดที่กำหนดในบัญชีรายชื่อ นศท.ที่ต้องเข้ารับการสอบซ่อมดังที่ได้ประกาศไว้ให้แม่นยำเพื่อความถูกต้องและชัดเจนในการปฏิบัติ
ข้อเน้นย้ำการปฏิบัติสำหรับ นศท.
1. ตรวจสอบวันรายงานตัวให้ถูกต้อง
2. รายงานตัวตามเวลาที่กำหนด
3. ลงลายมือชื่อในบัญชีเซ็นชื่อ (รด.25) ให้เรียบร้อย
4. แต่งกาย ชุด นศท. เข้ารายงานตัวเท่านั้น
5. ทรงผมต้องถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด

* ค้นหา นศท.ที่มีรายชื่อสอบซ่อมภาคทฤษฎี นศท.(ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ 3-5 ส่วนกลาง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 *
กรุณาใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา
   ชื่อ หรือ ชื่อสกุล : สถานศึกษาฯ : ชั้นปีที่ : เพศ :


กรุณาใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา