กรุณาใส่ชื่่อ นขต.นรด.เพื่อค้นหาเบอร์โทรศัพท์

 

ลำดับ
ชื่อ นขต.นรด.
โทร ทบ.
โทร ทหาร
องค์การโทรศัพท์
1
ตู้สาขาโทรศัพท์ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
91900
5223628
022211704
2
ตู้สาขาโทรศัพท์ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
92000
5223629
022211762
3
ช่างซ่อมและติดตั้งโทรศัพท์
91999
0
0
4
ผบ.นรด.
91901
0
022264425
5
บก.นรด.
91902
0
022256515
6
ทส.ผบ.นรด.
91903
5221010
022214844
7
สง.รอง ผบ.นรด.(1)
91904
0
0
8
รอง ผบ.นรด.(1)
91905
5221011
022210821
9
สง.รอง ผบ.นรด.(2)
91906
0
0
10
รอง ผบ.นรด.(2)
91907
5221012
022214845
11
สง.เสธ.นรด.
91908
0
0
12
เสธ.นรด.
91909
5221013
022224841
13
ที่ปรึกษา นรด.
91920
0
022222857
14
สง.รอง เสธ.นรด.(1)
91921
0
0
15
รอง เสธ.นรด.(1)
91922
5221014
022217966
16
สง.รอง เสธ.นรด.(2)
91923
0
0
17
รอง เสธ.นรด.(2)
91924
5221015
022222857
18
สง.ผบ.ศสร. (นรด.)
91925
0
0
19
ผบ.ศสร. (นรด.)
91926
0
0
20
นธน.นสร
91927
0
022264426
21
อศจ.นรด.
91928
0
022264426
22
นว. เสมียนเวร นรด./โทรสาร
91929
0
022213870
23
ห้องประชุม นรด.
91937
0
0
24
พิพิธภัณฑ์ ร.6
91919
0
0
25
บก.สบ.นรด. (รับ - ส่ง)
91938
0
022221844
26
หน.สบ.นรด.
91939
0
022221844
27
บก.กง.นรด.
91916
0
022214739
28
หน.กง.นรด.
91917
0
022214739
29
นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย กง.นรด.
91918
0
022214739
30
บก.กกพ.นรด.
91910
0
022214864
31
ผอ.กกพ.นรด.
91911
5221016
022214864
32
รอง ผอ.กกพ.นรด.
91912
0
022214864
33
หน.แผนกจัดการ กกพ.นรด.
91913
0
022222203
34
หน.แผนกปกครอง กกพ.นรด.
91914
0
022222203
35
หน.แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า กกพ.นรด.
91915
0
022222203
36
บก.กยข.นรด.
91930
0
022214870
37
ผอ.กยข.นรด.
91931
5221017
022214870
38
ผอ.กยข.นรด.
0
0
022219132
39
รอง ผอ.กยข.นรด.
91932
0
022219132
40
หน.แผนกนโยบาย กยข.นรด.
91933
0
022219132
41
หน.แผนกแผน กยข.นรด.
91934
0
022219132
42
หน.แผนกการข่าวและ รปภ. กยข.นรด.
91935
0
022219132
43
หน.แผนกวิจัยและพัฒนา กยข.นรด.
91936
0
0
44
หน.แผนกการฝึก นศท.กยข.นรด.
91974
0
0
45
บก.กกบ.นรด.
91940
0
022222856
46
ผอ.กกบ.นรด.
91941
5221018
022222856
47
รอง ผอ.กกบ.นรด.
91942
0
022222856
48
หน.แผนกส่งกำลัง กกบ.นรด.
91943
0
022214035
49
หน.แผนกแผน กกบ.นรด.
91944
0
022222856
50
หน.แผนกควบคุม กกบ.นรด.
91945
0
022222856
51
บก.กกร.นรด.
91950
0
022224840
52
บก.กกร.นรด.
0
0
022217990
53
ผอ.กกร.นรด.
91951
5221020
022217990
54
รอง ผอ.กกร.นรด.
91952
0
022224840
55
หน.แผนกแผน กกร.นรด.
91953
0
022224840
56
หน.แผนกปฏิบัติการจิตวิทยา กกร.นรด.
91954
0
022224840
57
หน.แผนกประชาสัมพันธ์ กกร.นรด.
91955
0
022212871
58
นายทหารวิทยุกระจายเสียง ปชส.กกร.นรด.
91956
0
022212871
59
บก.กปช.นรด.
91960
0
022217181
60
ผอ.กปช.นรด.
91961
5221019
022217181
61
รอง ผอ.กปช.นรด.
91962
0
022217181
62
หน.แผนกงบประมาณ กปช.นรด.
91963
0
022217181
63
หน.แผนกควบคุมภายใน กปช.นรด.
91964
0
022217181
64
หน.แผนกตรวจสอบและวิเคราะห์ กปช.นรด.
91965
0
022217181
65
บก.กฝศ.นรด.
91970
0
022233252
66
ผอ.กฝศ.นรด.
91971
5221023
0
67
รอง ผอ.กฝศ.นรด.
91972
5222023
0
68
หน.แผนกการฝึกกำลังสำรอง กฝศ.นรด.
91973
5223023
0
69
หน.แผนกการตรวจและประเมินผล กฝศ.นรด.
91975
5223026
0
70
หน.แผนกการศึกษา กฝศ.นรด.
91976
5223025
0
71
บก.กสด.นรด.
91980
5223032
022233259
72
ผอ.กสด.นรด.
91981
5221032
022233421
73
ที่ปรึกษา กสด.นรด.
91982
0
0
74
รอง ผอ.กสด.นรด.
91983
5222032
0
75
ผช.กสด.นรด.
91984
5222033
0
76
หน.แผนกกำลังพล กสด.นรด.
91985
5223033
0
77
หน.แผนกสัสดี กสด.นรด.
91986
5223034
0
78
หน.แผนกตรวจและควบคุม กสด.นรด.
91987
5223035
0
79
หน.แผนกสถิติและประเมินผล กสด.นรด.
91988
5223036
0
80
บก.กตพ.นรด.
91990
0
022233254
81
ผอ.กตพ.นรด.
91991
5221027
0
82
รอ. ผอ.กตพ.นรด.
91992
5222027
0
83
หน.แผนกเรียกพลและระดมพล กตพ.นรด.
91993
5223029
0
84
หน.แผนกจัดการ นศท. กตพ.นรด.
91994
5223027
0
85
หน.แผนกจัดหากำลังพล กตพ.นรด.
91995
5223027
0
86
ส่วนขึ้นทะเบียนนำปลด กตพ.นรด.
91996
0
022222569
87
บก.กคร.นรด.
92052
0
022233245
88
ผอ.กคร.นรด.
92053
5221029
0
89
รอง ผอ.กคร.นรด.
92054
5222029
0
90
หน.แผนกจัดการกำลังพลสำรอง กคร.นรด.
92055
5223030
0
91
หน.แผนกควบคุมกำลังพลสำรอง กคร.นรด.
92056
5223031
0
92
หน.แผนกบรรจุกำลังพล กคร.นรด.
92057
5222039
0
93
บก.กกม.นรด. (มัฆวาน)
98770
0
022978770
94
ผอ.กกม.นรด.
98771
0
022978771
95
รอง ผอ.กกม.นรด.
98772
0
022978772
96
แผนกควบคุมระบบ กกม.นรด.
98728
0
022978728
97
แผนกพัฒนาระบบ กกม.นรด.
98759
0
022978759
98
แผนกจัดการฐานข้อมูล กกม.นรด.
98778
0
022978775
99
แผนกจัดการฐานข้อมูล กกม.นรด.
98778
0
022978778
100
แผนกจัดการฐานข้อมูล กกม.นรด.
98773
0
022978773
101
แผนกประสานกรรมวิธีข้อมูล กกม.นรด. (โทรสาร)
98774
0
022978774
102
แผนกประสานกรรมวิธีข้อมูล กกม.นรด.
98775
0
022978775
104
หมายเลขเชื่อมต่อระบบ INTERNET (มัฆวาน)
0
0
022810739
105
หมายเลขเชื่อมต่อระบบ INTERNET (สวนเจ้าเชตุ)
0
0
022264427
106
หน.แผนกควบคุมระบบ กกม.นรด. (สวนเจ้าเชตุ)
92058
0
022264427
107
บก.กพบ.นรด.
92022
0
022226856
108
ผบ.กพบ.นรด.
92023
0
022222856
109
รอง ผบ.กพบ.นรด.
92024
0
022222856
110
หน.แผนกศัลยกรรม กพบ.นรด.
92025
0
0
111
หน.แผนกอายุรกรรม กพบ.นรด.
92026
0
0
112
หน.แผนกทันตกรรม กพบ.นรด.
92027
0
0
113
หน.แผนกเภสัชกรรม กพบ.นรด.
92028
0
0
114
บก.กบร.นรด.
92001
0
022223219
115
หก.กบร.นรด.
92002
5222021
022223219
116
รอง หก.กบร.นรด.
92003
0
0
117
บก.ผสก.กบร.นรด.
92004
0
022264429
118
หน.สก.กบร.นรด.
92005
0
022264429
119
บก.ผสพ.กบร.นรด.
92006
0
022233407
120
หน.สพ.กบร.นรด.
92007
0
022233407
121
บก.ผส.กบร.นรด.
92008
0
022211978
122
หน.ส.กบร.นรด.
92009
0
022211978
123
บก.ผพธ.กบร.นรด.
92010
0
022222846
124
หน.พธ.กบร.นรด.
92011
0
022222846
125
คลังน้ำมัน
92012
0
0
126
บก.ผยย.กบร.นรด.
92013
0
022224842
127
หน.ยย.กบร.นรด.
92014
0
022224842
128
บก.ผขส.กบร.นรด. (ชั้น 2)
92015
0
022228478
129
หน.โรงรถ ขส.กบร.นรด. (ชั้นล่าง)
92016
0
022228478
130
หน.ขส.กบร.นรด.
92017
0
022228478
131
บก.คลัง สป.กบร.นรด.
92018
0
022233270
132
หน.คลัง สป.กบร.นรด.
92019
0
0
133
บก.ร้อยบริการ
92020
0
0
134
ผบ.ร้อยบริการ
92021
0
0
135
บก.พัน.ร.ศสร. (ล่าง)
92030
0
022224843
136
บก.พัน.ร.ศสร. (ชั้น 2)
92031
0
0
137
ผบ.พัน.ร.ศสร.
92032
5222022
022264428
138
รอง ผบ.พัน.ร.ศสร.
92033
0
022229410
139
ฝอ.1 พัน.ร.ศสร.
92034
0
0
140
ฝอ.3 พัน.ร.ศสร.
92035
0
0
141
ฝอ.4 พัน.ร.ศสร.
92036
0
0
142
ฝกง.พัน.ร.ศสร.
92037
0
0
143
บก.ร้อย อวบ.ที่ 1 พัน.ร.ศสร.
92038
0
0
144
ผบ.ร้อย อวบ.ที่ 1 พัน.ร.ศสร.
92039
0
0
145
บก.ร้อย อวบ.ที่ 2 พัน.ร.ศสร.
92040
0
0
146
ผบ.ร้อย อวบ.ที่ 2 พัน.ร.ศสร.
92041
0
0
147
บก.ร้อย สสก.พัน.ร.ศสร.
92042
0
0
148
ผบ.ร้อย สสก.พัน.ร.ศสร.
92043
0
0
149
บก.ร้อย สสช.พัน.ร.ศสร.
92044
0
0
150
ผบ.ร้อย สสช.พัน.ร.ศสร.
92045
0
0
151
มว.เสนารักษ์ พัน.ร.ศสร.
92046
0
0
152
มว.สูทกรรม พัน.ร.ศสร.
92047
0
0
153
มว.ยานยนต์ พัน.ร.ศสร.
92048
0
0
154
กองรักษาการณ์
92049
0
0
155
ยามประตูหน้า
92050
0
0
156
ศูนย์ฝึกย่อย นศท./ กศน. พัน.ร.ศสร.
92051
0
0
157
แหล่งชุมนุมนายทหาร (อาคารสวนเจ้าเชตุ)
91979
0
022215202
158
ห้องรับรองแหล่งชุมนุมนายทหาร
91989
0
0
159
นวดแผนไทย
91997
0
0
160
ห้องควบคุมเครื่องขยายเสียง
91998
0
0
161
ร้านตัดผม นรด.
92029
0
0
162
สหกรณ์ออมทรัพย์ รด.
92060
0
022248788
163
หน.สหกรณ์ออมทรัพย์ รด.
92061
0
0
164
ห้องสมุด นรด.
92062
0
0
165
ห้องอาหารนายทหารเวร นรด.
92063
0
0
166
บก.สนามกีฬายิงปืน
91946
0
022211976
167
ชมรมกีฬายิงปืน
91947
0
022240306
168
รร.เสนารักษาดินแดน
91948
0
022241895
169
สหพันธ์ ส.อ.ร.ด.
91949
0
022257055
175
สหพันธ์ ส.อ.ร.ด.
0
0
022257099
176
ส.อ.ร.ด.
91957
0
022265729
177
สมาคมกำลังสำรอง ฯ
91958
0
022229744
178
ศาลเจ้าพ่อหอกลอง
91959
0
022223347
179
ว.รด.FM กทม.
91966
0
022252895
180
นายสถานี ว.รด.FM กทม.
9167
0
022243229
181
ห้องควบคุมสเสียง ว.รด. FM กทม.
91968
0
0
182
ว.รด. AM กทม. / นายสถานี ว.รด. AM กทม.
91969
0
022218868
183
ห้องควบคุมเสียง ว.รด. AM กทม.
91977
0
0
184
ห้องเครื่องส่ง ว.รด. AM กทม.
91978
0
0
185
ว.รด. AM ช.ม.
0
0
053222645
186
ว.รด. AM ข.ก.
0
0
043237345
187
ว.รด. FM ช.ร.
0
0
053714584
188
ว.รด. FM ม.ค.
0
0
043721019
189
ว.รด. FM ภ.ก.
0
0
076212994
190
จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี (หมายเลขตู้กลาง)
51000
5523688
034589233
191
จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี (หมายเลขตู้กลาง)
0
5523693
034589234
192
ร้อย อวบ.ที่ 3 (ค่ายฝึก นศท.เขาชนไก่)
51273
0
034589237
193
ผบ.ร้อย อวบ.ที่ 3
0
0
034589300
194
กอ.ฝึกภาคสนาม
51273
0
034631581
195
รอง ผอ.กอ.ฝึก ฯ (1)
0
0
034631853
196
รอง ผอ.กอ.ฝึก ฯ (2)
0
0
034631850
197
ฝยก.กอ.ฝึก ฯ
0
0
034586300
198
ฝกบ.กอ.ฝึก ฯ
0
0
034589237
199
ชฝ.กอ.ฝึก ฯ
0
0
034631852
200
ตู้สาขาโทรศัพท์ ศูนย์การกำลังสำรอง
90666
5323648
022767042
201
ตู้สาขาโทรศัพท์ ศูนย์การกำลังสำรอง
0
5323649
022767061
202
ตู้สาขาโทรศัพท์ ศูนย์การกำลังสำรอง
0
0
022767135
203
ตู้สาขาโทรศัพท์ ศูนย์การกำลังสำรอง
0
0
022767193
204
ตู้สาขาโทรศัพท์ ศูนย์การกำลังสำรอง
0
0
022767210
205
ผบ.ศสร.
90601
5321058
022754501
206
รอง ผบ.ศสร. (1)
90602
0
022754502
207
รอง ผบ.ศสร. (2)
90603
0
022770342
208
เสธ.ศสร.
90605
0
022754503
209
รอง เสธ.ศสร.
90606
0
022754508
210
สง.ผบ.ศสร.
90607
0
022770985
211
ทส.ผบ.ศสร.
90608
0
022775980
212
ที่ปรึกษา
0
0
0
213
ธน.ศสร.
90624
0
022770343
214
บก.ธก.ศสร.
90610
0
022752178
215
หน.ธก.ศสร.
90610
0
0
216
บก.กง.ศสร.
90611
0
022770952
217
น.ฝกง.กง.ศสร.
90611
0
0
218
บก.คง.ศสร.
90612
0
022770936
219
หน.คง.ศสร.
90612
0
0
220
บก.กกพ.ศสร.
90613
0
022754504
221
หก.กกพ.ศสร.
90614
0
0
222
แผนกเตรียมพล กกพ.ศสร.
90613
0
0
223
แผนกจัดการ กกพ.ศสร.
90615
0
0
224
บก.กยข.ศสร.
90616
0
0
225
หก.กยข.ศสร.
90617
0
0
226
แผนกการฝึกและศึกษา
0
0
0
227
แผนกกิจการพลเรือน
90616
0
0
228
แผนกการข่าวและรปภ.
90618
0
0
229
บก.กกบ.ศสร.
90619
(โทรสาร)
022754507
230
หก.กกบ.ศสร.
90620
0
0
231
แผนกแผน กกบ.ศสร.
90619
0
0
232
แผนกส่งกำลัง กกบ.ศสร.
0
0
0
233
แผนกควบคุม กกบ.ศสร.
0
0
0
234
บก.กบร.ศสร.
90621
(โทรสาร)
022770343
235
หก.กบร.ศสร.
90621
0
0
236
บก.สก.กบร.ศสร.
90622
0
0
237
หก.สก.กบร.ศสร.
90622
0
0
238
แหล่งชุมนุมข้าราชการ ศสร.
90623
0
0
239
บก.พธ.กบร.ศสร.
90624
0
022776693
240
หน.พธ.กบร.ศสร.
90624
0
0
241
ตจ.สป.3
90625
0
0
242
บก.ขส.กบร.ศสร.
90626
0
0
243
หน.ขส.กบร.ศสร.
90626
0
0
244
บก.สพ.กบร.ศสร.
90627
0
0
245
หน.สพ.กบร.ศสร.
90627
0
0
246
บก.ยย.กบร.ศสร.
90628
0
0
247
หน.ยย.กบร.ศสร.
90628
0
0
248
บก.ส.กบร.ศสร.
90629
0
0
249
หน.ส.กบร.ศสร.
90629
0
0
250
นว.ศสร. / เสมียนเวร ศสร.
90666
0
0
251
กองรักษาการณ์ ศสร.
90630
0
0
252
ป้อมยามประตูเขียว
90631
0
0
253
ป้อมยามประตูดำ
90632
0
0
254
ผบ.รร.รด. / ผบ.ศสร.
90601
0
022754501
255
รอง ผบ.รร.รด.ศสร.
90604
0
022777765
256
บก.ธก.รร.รด.ศสร.
90633
0
022770621
257
หน.ธก.รร.รด.ศสร.
90633
0
0
258
เสมียรเวร รร.รด. / ประชาสัมพันธ์
90635
0
0
259
ห้องปฐมพยาบาล
90636
0
022752174
260
ห้องสมุด
90637
0
0
261
บก.ตก.รร.รด.ศสร.
90638
0
022752175
262
หน.ตก.รร.รด.ศสร.
90639
0
022775982
263
ส่วนงบประมาณ
90640
0
0
264
บก.สน.รร.รด.ศสร.
90641
0
022777764
265
หน.สน.รร.รด.ศสร.
90642
0
0
266
สนามยิงปืน
90643
0
0
267
คลังไม้
90644
0
0
268
บก.ปส.รร.รด.ศสร.
90645
0
022770474
269
หน.ปส.รร.รด.ศสร.
90646
0
0
270
เจ้าหน้าที่ ชั้นปีที่ 1 - 5
90647
0
0
271
บก.กฝ.รร.รด.ศสร.
90648
0
022770713
272
ผอ.กฝ.รร.รด.ศสร.
90649
0
022770713
273
รอง ผอ.กฝ.รร.รด.ศสร.
90650
0
022770713
274
บก.ผฝ.1 กฝ.รร.รด.ศสร.
90651
0
022775981
275
หน.ผฝ.1 กฝ.รร.รด.ศสร.
90652
0
0
276
นฝ. 1-5 ผฝ.1 กฝ.รร.รด.ศสร.
90653
0
0
277
คลังอาวุธ ผฝ.1 กฝ.รร.รด.ศสร.
90654
0
0
278
บก.ผฝ.2 กฝ.รร.รด.ศสร.
90655
0
022772972
279
หน.ผฝ.2 กฝ.รร.รด.ศสร.
90656
0
0
280
นฝ. 1-5 ผฝ.2 กฝ.รร.รด.ศสร.
90657
0
0
281
คลังอาวุธ ผฝ.2 กฝ.รร.รด.ศสร.
90658
0
0
282
บก.ผฝ.3 กฝ.รร.รด.ศสร.
90659
0
022762145
283
หน.ผฝ.3 กฝ.รร.รด.ศสร.
90660
0
0
284
นฝ. 1-5 ผฝ.3 กฝ.รร.รด.ศสร.
90661
0
0
285
คลังอาวุธ ผฝ.3 กฝ.รร.รด.ศสร.
90654
0
0
286
บก.กศ.รร.รด.ศสร.
90662
0
022762144
287
ผอ.กศ.รร.รด.ศสร.
90663
0
022762144
288
รอง ผอ.กศ.รร.รด.ศสร.
90664
0
022762144
289
แผนกวิชา ร. / หน.แผนก ฯ
90665
0
022752176
290
แผนกวิชา ม. / หน.แผนก ฯ
90667
0
0
291
แผนกวิชา ป. / หน.แผนก ฯ
90668
0
0
292
แผนกวิชา ช. / หน.แผนก ฯ
90669
0
022762142
293
แผนกวิชา ส. / หน.แผนก ฯ
90670
0
022762143
294
แผนกวิชา อว. / หน.แผนก ฯ
90671
0
022752177
295
แผนกวิชา ทป. / หน.แผนก ฯ
90672
0
022775983
296
แผนกวิชา สพศ. / หน.แผนก ฯ
90673
0
022779120
297
คลังอาวุธ กศ.รร.รด.ศสร.
90658
0
0
298
สำนักงาน ผกท.
90674
0
0
299
สนามกีฬาประลองยุทธ์
90675
0
0
300
ร้านค้าสหการโรงอาหาร
90676
0
0
301
ห้องคูปอง
90676
0
0
302
ร้านวิภามินิมาร์ท
90677
0
0
303
สำนักงานบ้านพัก
90678
0
0
304
บ้านพันแหลม
90679
0
0
305
ประธานคณะอนุกรรมการ ฯ
90682
0
0
306
รองประธานคณะอนุกรรมการ ฯ
90683
0
0
307
หน.แฟลต น.1
90684
0
0
308
หน.แฟลต ป.1
90685
0
0
309
หน.แฟลต ป.2
90686
0
0
310
หน.แฟลต ป.3
90687
0
0
311
หน.แฟลต ป.4
90688
0
0
312
เลขาชุมชน ศสร.
90689
0
0